:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ พร้อมคณะผู้บริหารรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยความพิการพระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

14 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยความพิการ พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ร่วมกับอำเภอพร้าว กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอพร้าว ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ มอบให้กับ ผู้พิการและ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลป่าไหน่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร